Felvételi 2021

A kollégiumi jogviszony létrehozása (nem Arany János Kollégiumi Program esetén)

A leendő kollégiumi tanulók a továbbtanulási lapjukon kérhetik kollégiumi elhelyezésüket, erről az érintett iskola igazgatója küld hivatalos értesítést. A felvételt az iskolától függetlenül is lehet kérni, kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló kérheti írásban a felvételét. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2021. május 29. Kollégiumi jelentkezések elbírálásának határideje: 2021. június 29. A felvétel szempontjai: szociális rászorultság, földrajzi távolság, közlekedési lehetőség valamint egyéni szempontok.

A felvételről az intézmény vezetője dönt.

Az alábbi letölthető dokumentumot szükséges a jelentkezéshez mellékelni: kollégiumi regisztrációs lap.

 

Jelentkezés az Arany János Kollégiumi Programba

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.

Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyamára, 9/Ny. nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9/Kny. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást kötött vagy köt valamely, az Arany János Kollégiumi Programot működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.

A kollégiumok a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt folyamatos támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat és felvételizhessenek a felsőoktatásba. A programról további információk érhetők el a www.ajkp.hu honlapon.

A kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben kell részt venniük a tanulóknak, amely intézménybe az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételüket kérik, amennyiben az adott intézmény a felvételi kérelmekről központi írásbeli vizsga eredménye alapján dönt. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2021. január 23. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 28. 14.00 óra).

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételét kéri.

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, illetve letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).

A pályázat kötelező mellékletei:

A pályázatot legkésőbb 2021. január 20-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a középiskola és egyidejűleg a kollégium címére:

  1. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
  2. Karacs Ferenc Kollégium 4150 Püspökladány, Hősök tere 2.

A borítékra kérjük, írják rá: “Arany János Kollégiumi Program”.   A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2021. február 10-éig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.   A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a kollégiumunkban Hajkó Gabriella programfelelőstől (karacs.kollegium@gmail.com), vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).   A program leírása letölthető: Az Arany János Kollégiumi Program kerettanterve A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) – 5. sz. melléklet – Arany János Kollégiumi Program. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása megtekinthető és letölthető honlapunkról.